عضویت در خبرنامه

اخبار

دومین کارگروه لجستیک کشور

دومین کارگروه لجستیک کشور

در دومین جلسه کارگروه لجستیک کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی درتاریخ 1395/12/09 در محل آن وزارتخانه برگزار گردید بر اساس پیشنهاد جناب آقای علی محمودی سرای، نایب رئیس فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران و با موافقت جناب آقای دکتر تقی زاده بهجتی، معاونت محترم حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی مقرر گردید فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران با بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان صاحبنظر کارگروه های ساماندهی شرکت های حمل و نقل و لجستیکی و برند سازی در این حوزه را به طور منسجم و دائم در محل فدراسیون برگزار نماید تا با مساعی و همکاری بخش خصوصی و دولتی بتوان به افزایش و گسترش سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار و تدوین اهداف و استراتژی های مشخص در حوزه لجستیک دست یافت. در این نشست مدیران محترم لجستیک و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل نیز حضور داشتند.

تاریخ خبر : 1395/12/09

دسته بندی : فدراسیون