عضویت در خبرنامه

دبیر کل

وظایف دبیرکل :

1. مجری و مشاور سیاست گذاری های تشکل

2. جمع آوری قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه های مرتبط با فعالیت فدراسیون و پایش فضای سیاسی، اقتصادی، قانونی و قانون گذاری

3. پیشنهاد اولویت سیاست ها و برنامه ها به هیأت مدیره به منظور توسعه فدراسیون

4. حصول اطمینان از هماهنگی و سازگاری سیاست ها در تمام بخش های فدراسیون

5. مسئولیت توسعه سیاست های آینده ی فدراسیون

6. تهیه و تدوین پیش نویس سیاست ها و برنامه ها

7. اجرای اثربخش سیاست های فدراسیون

      • ارائه خدمات مناسب و با کیفیت به اعضا

      • تداوم حمایت از اعضای موجود

      • اطلاع رسانی موثر فعالیت های فدراسیون به اعضا

      • برقراری و استمرار ارتباط مستقیم با اعضا

      • تضمین توجه به منافع گوناگون به طور عادلانه در فعالیت فدراسیون

  مدیریت مالی

      • نظارت بر تأمین مالی فدراسیون

      • تهیه بودجه سالانه

      • کنترل مالی مناسب

      • تهیه و تدوین گزارش های مالی و بودجه سالانه و ارائه به هیأت مدیره

      • ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه ها و سیاست ها و میزان حق عضویت

      • نگهداری و حفظ اموال و تجهیزات

 امور اداری

        • مدیریت منابع انسانی

        • مدیریت مکاتبات

         • مدیریت ارتباطات

         • سازماندهی موثر جلسات 

         • طبقه بندی، ضبط، حفظ و نگهداری اسناد و مدارک

امور حقوقی

        • مطابقت تصمیمات و اقدامات دبیرخانه فدراسیون با اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه

        • دفاع حقوقی از منافع اعضا و مصالح فدراسیون

        • پیگیری مسائل و امور قضایی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی و ثبتی عنداللزوم تعیین وکیل قانونی برای دفاع از حقوق فدراسیون در مراجع ذیصلاح