عضویت در خبرنامه

اخبار فدراسیون

دومین جلسه دبیران و نمایندگان تشکل های عضو فدراسیون

دومین جلسه دبیران و نمایندگان تشکل های عضو فدراسیون

دومین جلسه دبیران و نمایندگان تشکل های محترم فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران، در روز دوشنبه 21 تیر ماه سال جاری، رأس ساعت 30 : 12 در محل دفتر فدراسیون تشکیل و ساعت 30 : 14 خاتمه یافت. 

مقامات محترم حاضر درجلسه :

جناب آقایان محسن صادقی فر- یحیی ضیایی مهرجردی- محمدحسین قراملکی- حسن تیمورتاش- علی محمودی سرای- مقصود اسعدی سامانی- محمدحسن کرمانی- محمد عیقرلو

ابتدا دبیرکل فدراسیون جناب آقای محمد عیقرلو، ضمن تشکر و قدردانی از حضور دبیران و نمایندگان محترم تشکل های عضو، موارد دستور جلسه را به شرح ذیل اعلام نمودند : 

1- بررسی برنامه ششم توسعه اقتصادی

2- معرفی مسئولان مالی جهت برگزاری دوره های آموزشی در فدراسیون

3- بررسی برگزاری اولین همایش حمل و نقلی بین المللی فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران توسط همایش سازان

پس از مدتی بحث و تبادل نظر نتایج ذیل تایید گردید :  

1.مقرر شد تشکل های محترم پیشنهادات خود را که جهت بر نامه ششم تهیه نموده اند، برای فدراسبون نیز ارسال نمایند. 

2.دبیرکل فدراسیون پیشنهاد مشاور لجستیکی را برای اعضا ارسال نماید تا برای رسیدن به یک مطلب مشترک برای تعیین جایگاه حمل ونقل ولجستبک درایران سندی تهیه گردد.

3. مقرر شد به دلیل اهمیت موارد مالیاتی، زمان مناسبی جهت ارایه آموزش به اعضای تشکل ها تعیین گردد.

4. جلسه ای جهت بررسی برگزاری اولین همایش، پس از تقدیم محورهای تعیین شده توسط دبیرخانه، تشکیل تا نتیجه نهایی حاصل گردد.


تاریخ خبر : 1395/04/21

دسته بندی : فدراسیون

نظرات کاربران

نظر شما